Spring til indhold

Klik og hent inden 30 minutter

Levering 3-7 dage

30 dages fuld returret

Gratis retur i butik

Produktion

Vi ved, at produktion af sko kan påvirke vores miljø negativt, og derfor arbejder vi hårdt og målrettet på at minimere denne negative påvirkning. De udfordringer, vi møder i skoindustrien, er mange og komplekse. Vi tror, at ved at møde dem med åbenhed, fokus på udvikling og forbedringer, vil det hjælpe os med at imødekomme fremtidens krav.

Inden vi begynder at arbejde med en ny leverandør eller fabrik, foretager vi en evaluering for at sikre, at leverandøren vil overholde vores retningslinjer og krav. Vi stræber efter langvarige leverandørsamarbejdsforhold med leverandører, der viser særlig vilje og evne til at arbejde med positiv udvikling i leverandørkæden.

Alle vores leverandører er forpligtede til at følge etiske retningslinjer, der stiller krav til arbejdsforhold som løn, sikkerhed på arbejdspladsen, arbejdstid og mere. Vi kontrollerer fabrikkerne regelmæssigt, både med interne kontrolbesøg og tredjepartsinspektioner udført af uafhængige inspektører. Kontroller gennemføres både med og uden varsel.

Vores Code of Conduct er vores vigtigste etiske rammeværk og beskriver forventninger, forpligtelser og krav til, hvordan vi skal optræde. Eurosko Norges Code of Conduct kan findes her: [indsæt link].

 

Åbne lister

Vi var en af de første skoimportører i Skandinavien, der valgte at være åbne omkring vores værdikæde, og offentliggjorde allerede i 2014 en liste over de producenter, der fremstiller vores importvarer.

I de senere år har vi set en stigende fokus på konsekvenserne af produktion af læder til produkter på arbejdere og miljø, og som et næste skridt i processen offentliggjorde vi vores garveriliste i 2016. Denne liste omfatter leverandører, som Euro Sko Norge AS anvender til produktion af egne mærkevarer. Da leverandørkæden ændrer sig fra tid til anden for at afspejle virksomhedens behov, kan der forekomme afvigelser. Leverandørlisterne opdateres regelmæssigt.

Vi har opbygget stærke, strategiske bånd med vores leverandører, så vi med tillid kan offentliggøre deres navne og placeringer. Vi håber, at offentliggørelsen af listen fremmer deling, samarbejde og bæredygtig produktion på en måde, der kan forbedre arbejdsforholdene og yderligere beskytte arbejdernes rettigheder på fabrikkerne.

Leverandørlisterne kan findes her: ESN Leverandørlister 2023

Garverilisten kan findes her: ESN Garveriliste 2023

 

Production

We know that the production of shoes can have a negative impact on our environment, which is why we work hard and purposefully to minimise the negative impact. The challenges we face in the shoe industry are many and complex. We believe that addressing these with openness, a focus on development and improvements will help us in our work to meet the demands of tomorrow.

Before we start working with a new supplier or factory, we carry out an evaluation to ensure that the supplier meets our guidelines and requirements. We strive to build long-term relationships with suppliers that show a particular willingness and ability to work on positive development in the supply chain.

All our suppliers are required to follow ethical guidelines that set requirements for working conditions such as pay, workplace safety, working hours and more. We check the factories regularly, with both internal checks and third-party inspections carried out by independent inspectors. Checks are carried out both with and without prior notice.

Our Code of Conduct is our most important ethical framework and describes expectations, obligations and requirements for how we should behave. Eurosko Norway's Code of Conduct can be found here: (link)

 

Open lists

We were one of the first shoe importers in Scandinavia to choose to be transparent about our value chain, and as early as 2014 published a list of the manufacturers that make the products we import.

In recent years, we have seen an increasing focus on the consequences the production of leather for products has on workers and the environment, and as a next step in the process we published our tannery list in 2016. This list covers suppliers that Euro Sko Norge AS uses for the production of its own brands. As the supply chain changes from time to time to reflect the needs of the business, departures from the list may occur. The supplier list is updated regularly.

We have built strong, strategic ties with our suppliers so that we can confidently publish their names and locations. We hope the publication of the list promotes sharing, collaboration and sustainable production in a way that can improve working conditions and further protect the rights of factory workers.

The supplier list can be found here: ESN Supplier list 2023

The tannery list can be found here: ESN Tannery list 2023